V-ray 5 for Maya

(税込)

↑ ↓

 
商品ラインナップ 価格(税抜き) 備考
【永久ライセンス】  
V-Ray Next for Maya Workstation license 138000 
【アップグレード】  
Upgrade from V-Ray 3 Workstation for Maya to V-Ray Next Workstation for Maya 69000 
【レンタル】  
Annual rental V-Ray Next Workstation for Maya 55000 
Monthly rental V-Ray Next Workstation for Maya 9400